Zpracování osobních údajů


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“), jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v Czechskateboarding se sídlem v Šternova 12, Praha 5, 158 00 IČO: 22820752 (dále jen „Správce“), je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 

– jméno a příjmení,

– datum narození,

– adresu místa pobytu,

– u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

 

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

– příslušnému sportovnímu Svazu,

– příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

– Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“), příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

– vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
– identifikace na soutěžích,
– žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného oddílu/klubu.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný oddíl/klub) moje

– fotografie,
– videa,
– zvukové záznamy,
– sportovní výsledky

 

za účelem

– marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
– prezentace na webu,
– prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
– prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

 

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

– telefonní číslo,
– e-mail,
– rodné číslo

 

za účelem
– vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.),
– zasílání novinek z předmětu činnosti spolu (skateboarding) prostřednictvím webového Newsletteru a služby Mailchimp.
– vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

 

Mezinárodní předávání Vašich osobních údajů (služba Mailchimp)

Osobní údaje, které shromažďujeme (či zpracováváme) v souvislosti s našimi webovými stránkami, budou uchovávány v USA, kde sídlí společnost The Rocket Science Group, LLC, provozující službu Mailchimp, určenou pouze k rozesílání novinek. Právní předpisy platné v USA nemusejí se rovnat právním předpisům státu, kde jste údaje původně poskytli a nemusejí nutně poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Přesto však vždy, když převádíme Vaše osobní údaje k příjemcům v dalších státech včetně USA, budeme vždy dbát, aby informace byly chráněny tak, jak je popsáno v těchto pravidlech pro ochranu soukromí, a také v souladu s příslušnými právními předpisy.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
– příslušnému sportovnímu Svazu,
– příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
– výkonnému výboru ČUS.

 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
– mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
– požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
– na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
– na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
– na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
– odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
– podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.