Přestupní řád

Přestupní řád Czechskateboarding

Základní ustanovení

článek 1

1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti členů členských klubů Czechskateboarding(dále jen člen). Vztah člena ke klubu není tímto přestupním řádem blíže upravován.

článek 2

Účastníky přestupního řízení jsou:

1. člen

2. klub, v němž je člen registrován (dále jen "mateřský klub"), toto neplatí, pokud je člen tzv. "volným členem"

3. klub, do něhož člen hlásí přestup (dále jen "nový klub")

článek 3

O změnách klubové příslušnosti rozhoduje sám člen, který musí s tímto seznámit mateřský klub, nový klub a sekretáře Czechskateboarding.

článek 4

Přestupy se podávají v přestupném období před zahájením jarní závodní sezóny (zpravidla před prvním závodem série ČSP) a po ukončení závodní sezóny (zpravidla po konání posledního závodu série ČSP)

II.

Náležitosti žádostí o přestup

článek 5

1. Člen, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit tiskopis "Přestupní lístek". Tiskopis vyplní, hůlkovým písmem a čitelně. Na přestupním lístku musí být vyjádření a podpis zástupce mateřského klubu, dle podpisového vzoru na soupisce. Člen vyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše a uvede datum.

2. Člen požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti o přestup. Klub je povinen se k žádosti vyjádřit (souhlasím – nesouhlasím).

3. Vyplněný tiskopis včetně dalších náležitosti doručí emailem na zasedání sekretáři Czechskateboarding ve formě scanu a ve formě přílohy .doc. Do kopie přidá zástupce mateřského klubu a nového klubu.

4. Mateřský klub i nový klub sekretáři potvrdí emailem své stanovisko, poté sekretář provede změnu.

III.

Rozhodování o přestupu

článek 6

1.     Czechskateboarding žádost o přestupu neprojedná:

a.     byla podána mimo stanovené přestupní období (článek 4, odst.1)

b.     byla podána z jiného než mateřského klubu

c.      nemá některou ze stanovených náležitostí (článek 5)

d.     pokud některý z klubů není seznámen s touto okolností

2. Czechskateboarding žádost o přestup schválí:

1. mateřský klub souhlasí s přestupem

3. přes nesouhlas mateřského klubu, jedná-li se o opakovanou žádost do téhož klubu po uplynutí 3 měsíců.

IV.

Oznamování rozhodnutí

článek 7

1. Veškeré projednané přestupy budou uveřejněny v klubové soupisce kterou na požádání vydá Czechskateboardinga mateřský klub člena

V.

Odvolání proti rozhodnutí Czechskateboarding

článek 8

1. Účastník přestupního řízení (článek 2) se může proti rozhodnutí Czechskateboarding odvolat písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Czechskateboarding

2. Odvolání nemá odkladný účinek.

VI.

Ustanovení společná a závěrečná

článek 9

1. Každá žádost o přestup musí být předána Czechskateboarding se všemi náležitostmi samostatně. Hromadně žádosti Czechskateboarding. neprojednává.

2. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech mezi kluby. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle přestupního řádu.

článek 11

1.     Výklad tohoto řádu je oprávněna provádět pouze Czechskateboarding

 

 

 

Přestupní listek mezi členskými kluby Czechskateboarding

Příjmení                        ………………………………………………………………………….

Jméno                          ………………………………………………………………………….

Datum narození             ………………………………………………………………………….

Mateřský klub:               ………………………………………………………………………….

Nový klub:                     ………………………………………………………………………….

Důvod přestupu (není povinný): ………………………………………………………………………….

Podpis člena:                ………………………………………………………………………….

Vyjádření mateřského klubu: SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM

Podpis zástupce mateřského klubu: ………………………………………………………………………….

V ………………………………………… Dne …………………………………………..