Registrační řád

REGISTRAČNÍ ŘÁD CZECHSKATEBOARDING


 

 §1. Úvodní ustanovení

Tento Registrační řád České asociace skateboardingu. (dále jen “ČAS“) vychází z platných stanov ČAS a stanovuje bližší podmínky registrace členů v souladu se Stanovami Czechskateboarding a vzniku jejich členství v Czechskateboarding. Veškeré změny, mající vliv na registraci členů Czechskateboarding a členů Klubů musejí být provedeny v souladu s tímto Registračním řádem 


 

§2 Definice členství v Czechskateboarding

1. Česká asociace skateboardingu sdružuje sportovní kluby, individuální členy s oddílovou příslušností a jednotlivce (fyzické osoby), jejichž hlavní náplň činnosti je skateboarding v závodní i nezávodní formě a kteří splňují podmínky uvedené ve Stanovách Czechskateboarding

2. Členem Czechskateboarding jsou: a) sportovní oddíly, osoby s právní subjektivitou, tj. spolky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. nebo právnické osoby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., pokud mají předmět činnosti související s posláním Czechskateboarding (dále jen "Klub"), b) fyzické osoby, které nejsou členy Klubu (dále jen "Jednotlivec"). 

3. ČAS dále registruje členy Klubů, fyzické osoby a Jednotlivce dle jednotlivých rolí: a) registrovaný člen - každá fyzická osoba je automaticky registrována bez ohledu na to, zda má některou z níže uvedených rolí, b) trenér – fyzická osoba, která splní kvalifikační podmínky dle směrnice pro kvalifikaci trenérů, c) rozhodčí - fyzická osoba, která splní kvalifikační podmínky dle směrnice pro kvalifikaci rozhodčích, d) funkcionář – fyzická osoba, která je určena klubem pro komunikaci a administrativní spolupráci mezi klubem a Czechskateboarding, f) ostatní – v případě administrativní potřeby je možné zavést i další role. 

4. Člen jednoho Klubu nemůže být registrován současně jako člen jiného Klubu. Členové Klubů a Jednotlivci mohou mít jednu nebo více rolí současně. 

 

§3 Registrace člena ČAS a člena Klubu, vznik členství v Czechskateboarding 

1. Ke členství Jednotlivce se lze přihlásit prostřednictvím online formuláře na adrese www.czechskateboarding.cz.
2. Ke členství Klubu se lze přihlásit prostřednictví elektronického kontaktu na Předsedu
Czechskateboarding.
3.Členství vzniká okamžikem vydání souhlasného stanoviska předsednictva
Czechskateboarding. Odmítnutí členství musí být řádně zdůvodněno.
4. ČAS vede seznam členů, který je k dispozici příslušným státním úřadům, interním potřebám a ke komunikaci se členy. Za vedení seznamu členů odpovídá Předseda
Czechskateboarding. Členové spolku jsou povinni bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky sdělit ČAS změnu jakýchkoliv údajů uvedených o nich v seznamu členů. Člen spolku dává společně se souhlasem se zněním stanov i souhlas s uvedením poskytnutých údajů do seznamu členů Czechskateboarding a s jejich zpřístupněním orgánům Czechskateboarding. Administraci seznamu a veškerých změn provádí sekretář ČAS ve spolupráci s funkcionáři Klubů a Jednotlivci. 

§4 Zánik členství v Czechskateboarding a zánik registrace člena Klubu 

1. Členství Klubů a Jednotlivců v Czechskateboarding zaniká:
a. vystoupením,
b. vyloučením,
c. zánikem právnické osoby,
d. úmrtím,
e. zánikem členství pro neplacení členských poplatků,
f. u Jednotlivců vznikem členství v Klubu
2. Základní pravidla zániku členství jsou uvedena ve stanovách.
3. Při vystoupení člena, zašle člen oznámení o ukončení členství do sídla
Czechskateboarding nebo elektronicky na Předsedu Czechskateboarding. Oznámení o ukončení členství v Czechskateboarding obsahuje zejména:
a. jméno fyzické osoby nebo název Oddílu,
b. adresu bydliště nebo sídlo,
c. podpis, pokud jde o vystoupení jednotlivce mladšího 18 let, je nutné doplnit i souhlas rodiče, v případě oddílu podpis oprávněné osoby.
4. Vzor oznámení o ukončení členství je přílohou tohoto Registračního řádu.
5. Vyloučení člena musí být řádně zdůvodněno.
6. Registrace člena Klubu v
Czechskateboarding zaniká:
a. vystoupením člena z Klubu, za který byl registrován, na základě vlastního návrhu
b. ukončením registrace na návrh Klubu, pokud je v ukončení v souladu se stanovami Klubu,
c. rozhodnutím předsednictva
Czechskateboarding,
d. úmrtím,
e. vznikem členství v
Czechskateboarding jako Jednotlivec
7. Při vystoupení, ukončení registrace, nebo vzniku členství v ČAS jako Jednotlivec zašle registrovaný člen (popř. Klub) oznámení o zániku registrace do sídla
Czechskateboarding nebo elektronicky na Předsedu Czechskateboarding
8. Zánik registrace člena Klubu rozhodnutím předsednictva ČAS musí být řádně zdůvodněno. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vyloučení člena Czechskateboarding

§5 Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tato Směrnice byla schválena předsednictvem 24.1.2020 a nabývá platnosti od 16.2.2020.  

ŽÁDOST O UKONČENÍ ČLENSTVÍ VE SPOLKU Česká asociace skateboardingu  z. s.

Jméno a příjmení:___________________________________________________Adresa:______________________________________________________________ Žádám o zrušení členství ke dni:_____________________________________

Jako člen Česká asociace skateboardingu  z. s. se sídlemŠternova 12, Praha 5, 15800 (dále jen Czechskateboarding), ve smyslu ustanovení §5 Zánik členství v Czechskateboarding a zánik registrace člena Klubu registračního řádu Czechskateboarding svobodně a dobrovolně žádám o zrušení mého členství v Czechskateboarding a o výmaz ze seznamu členů.

Zrušení členství je účinné ke dni, kdy Výkonný výbor tuto žádost vezme na vědomí, obvykle první čtvrtek měsíce, po měsíci ve kterém je žádost podána.

Beru na vědomí, že k tomuto dni přestávám být členem Czechskateboarding

a zanikají tím současně moje práva a povinnosti spojené s členstvím ve Czechskateboarding.

V

dne:

Podpis:

_______________________

 

_______________________

 

________________________

 

Podpis zákonného zástupce: ________________________