Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ UNIE KOLEČKOVÝCH SPORTŮ

SEKCE SKATEBOARDING

 

článek 1

Základní ustanovení

 

1.1.

Soutěžní řád skateboardingu (dále jen "SŘ") stanoví podmínky organizace skateboardových soutěží pořádaných v rámci Českého unie kolečkových sportů (dále jen "ČUKS"), pod vedením sekce skateboardingu a vztahuje se na všechny jejich účastníky (závodníky, kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce) a na řídící orgány těchto soutěží. Členské kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, závodníky, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí v soutěžích. Výklad tohoto SŘ provádí řídící orgán soutěže – vedení sekce skateboardingu, jeho změny a doplňky provádí výhradně vedení sekce skateboardingu.

 

1.2.

Změny a doplňky tohoto SŘ mohou být schváleny pouze před na základě rozhodnutí vedení sekce skateboardingu a musí být oznámeny klubům a závodníků minimálně 14 dní před zahájením následujícího závodu jejich zveřejněním na stránkách www.czechskate.cz. Výjimkou je soutěžní rok 2019, jelikož SŘ vznikl v již započatém ročníku.

 

1.3.

V rámci ČUKS se pořádají soutěžní závody. Ze všech závodů pořádaných v rámci ČUKS musí být pořízen přehled o výsledcích (dále jen „POV“) v elektronické podobě ověřený rozhodčími utkání či v papírové podobě podepsaný rozhodčími utkání. Za soutěžní se považují závody Českého skateboardového poháru. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno vedením sekce skateboardingu. ČUKS jakožto zřizovatel veškerých soutěží má výhradní mediální a televizní práva ke všem závodům pořádaným v soutěžích ČUKS. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz pořádání skateboardových závodů. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při závodech.

 

1.3.

ČUKS ctí pravidla Antidopingového Výboru ČR. Je nutné, aby všichni účastníci závodu znali seznam zakázaných látek dostupný na www.antidoping.cz. V případě prokázání užití zakázaných látek hrozí jak individuální postih, tak i postih pro ČUKS a zhoršení podmínek pro skateboarding na následující sezónu.

 

článek 2

Pohárové závody

 

2.1.

Pohárové závody se řídí tímto SŘ a kalendářem soutěží ČUKS, který pro soutěže schvaluje a vydává řídící orgán soutěže. Rozpis závodů ČUKS musí respektovat tento SŘ a být s ním v souladu.

 

2.2.

Kalendář soutěží ČUKS je tvořen daty jednotlivých soutěží, místem jejich konání a jejich názvem.

 

2.3.

Změny v SŘ ČUKS, které se týkají systému a organizace soutěží a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, lze provádět pouze ze souhlasu vedení sekce skateboardingu.

 

2.4.

Změny v kalendáři soutěží ČUKS, mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány ČUKS a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží. SŘ je závazný pro všechny účastníky soutěží.

 

2.5.

Porušení nebo nedodržování tohoto SŘ ČUKS a kalendáře soutěží ČUKS může být podle intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno disciplinárními tresty.

článek 3

Organizace soutěží

 

3.1. Úrovně soutěží

Nejvyšší úrovní pro všechny kategorie a disciplíny je Český skateboardový pohár (4*), jehož součástí je i Mistrovství ČR (5*). Bodování začíná na úrovní klubových závodů (2*) a lokálních závodů spadajících pod bodování Českého skateboardového poháru (3*).

 

3.2. Řízení soutěží

a) Celostátní soutěže řídí vedení sekce skateboardingu

b) Regionální soutěže řídí místní kluby, nesmí se však při svých rozhodnutích odchýlit od tohoto SŘ a dalších platných směrnic a řádů, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 

3.4. Systémy soutěží ČSP

Závod ČSP se odehrává v areálu skateparku a na ploše a překážkách určených pro skateboarding.


Registrace do závodu probíhá online nebo na místě. Přihlášení do závodu probíhá na místě, v den závodu a v místě tomu určeném pořadatelem. Startovné je uvedeno na jednotlivých informačních stránkách zastávek ČSP.


Závodník účastnící se dospělé kategorie, musí být starší 15 let (do 18ti let se souhlasem rodičů). Juniorské kategorie pod 23 let se jede pod názvem ČSP Junior se stejným bodováním a hodnocením jako ČSP. Ženská kategorie nad 15 let se může jet pod názvem ČSP Girls se stejným bodováním a hodnocením jako ČSP mužů. 

Registrovat do závodu se mohou pouze členové ČUKS a dodržují pravidla ČUKS.
Jezdci jsou povinni mít funkční vybavení pro skateboarding. Podpisem registrace do závodu jezdec souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel ČUKS a Antidopingového Výboru ČR.

 

SOUTĚŽE A KATEGORIE:

Český skateboardový pohár 2024 (4*)

Street – muži a junioři od 15 do 23 let a starší

Park - muži a junioři od 15 do 23 let a starší


Český skateboardový pohár 2024 Girls

Street – ženy a juniorky od 15 do 23 let a starší

Park - ženy a juniorky od 15 do 23 let a starší
 

Český skateboardový pohár 2024 Junior (4*)

Street – junioři a juniorky do 22 let vč. (U23), do 14 let vč. (U15), do 9 let vč. (U10)

Park - junioři a juniorky do 22 let vč. (U23), do 14 let vč. (U15), do 9 let vč. (U10)

(minimum pro otevření kategorie jsou alespoň 3 přihlášení).


Český skateboardový pohár Local 2024 (3*)

Street – muži a junioři od 15 do 23 let a starší

Park - muži a junioři od 15 do 23 let a starší

Street – junioři a juniorky do 22 let vč. (U23), do 14 let vč. (U15), do 9 let vč. (U10)

Park - junioři a juniorky do 22 let vč. (U23), do 14 let vč. (U15), do 9 let vč. (U10)

                                                                            
Český klubový skateboardový pohár (ČKSP) (2*)

Interní závody klubů spadajících pod Czechskateboarding

 

FORMÁT ZÁVODŮ ČKSP (2*)

Interní závody jednotlivých klubů, které jsou součástí ČSP. V závěru sezóny se odehrají finálové závody pro Čechy a Moravu, pro nejlepší tři z každého klubu ve všech věkových kategoriích. ČKSP má vlastní bodovací žebříček. Finále se odjedou v rámci ČSP Junior. Na MČR budou vyhlášení vítězové klubového poháru ve všech juniorských kategoriích.

 

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP Local (3*)

Lokální závod, který zajišťuje místní pořadatel. Systém závodu je stejný jako u ČSP, dospělé kategorie jsou povinné a další kategorie si volí pořadatel sám. Je dodržen formát kvalifikace, semifinále, finále. Dle účasti závodníků. Do celkového bodování budou zařazení pouze členové Unie.

 

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP (4*) a MČR STREET (5*)

 

KATEGORIE:

Street – muži a junioři od 15 do 23 let a starší

Street – ženy a juniorky od 15 do 23 let a starší

 

KVALIFIKACE A SEMIFINÁLE:
každý jezdec má 2 jízdy na 45 sekund (Junioři 2x 60 sekund)

počítá se nejlepší jízda

 

 

FINÁLE:

každý jezdec má 2 jízdy na 45 sekund (Junioři 2x 60 sekund)
po druhé jízdě má jezdec 5 best tricků (jezdci se střídají v rámci heatu)
sčítají se 3 nejlepší skóre (1 nejlepší jízda + 2 nejlepší best tricky) jako finální výsledek.

Mistrem ČR se stává první občan ČR umístěný nejblíže k první příčce.

 

BEST TRICK

Best trick contest se jede na předem určené překážce nebo v celém skateparku a v časovém limitu. Vítěz je pouze jeden jezdec s nejlepším předvedeným trikem. Závodu Best trick se mohou zúčastnit pouze semifinalisté a finalisté závodu pro danou kategorii.

 

KLÍČ K POČTU POSTUPUJÍCÍCH (street muži + junioři do 23) MČR

Program rozdělen do páteční předkvalifikace, sobotní kvalifikace a nedělní semifinále a finále.

 

Předkvalifikace pátek:

Open všem zájemcům a členům ČUKS. Vítěz předkvalifikace dospělích postupuje přímo do sobotního semifinále.

Sobotní kvalifikace:

Top 5 jezdců z pátečního závodu Junior MČR Street, Top 10 z pátečního závodu dospělí muži MČR street, Top 5 ženy z páteční předkvalifikace MČR street.

Dále Top 10 jezdců z průběžného pořadí Junior ČSP Street a Top 20 z průběžného pořadí ČSP Street. Ženy bez omezení + Top 5 z páteční předkvalifikace MČR street. Automaticky postupující z průběžného pořadí nejedou páteční závod.

Park se jede v sobotu a v neděli, bez páteční předkvalifikace. Celkem 15 jezdců v kategorii Junior a 30 jezdců v dospělých.

Vítěz kvalifikace dospělých postupuje přímo do nedělního finále.

Nedělní semifinále a finále:

Junioři a ženy jedou přímo finále pro pět jezdců.

Dospělí semifinále pro 2 heaty po osmi jezdcích (Top 15 ze sobotní kvalifikace + Top 1 z páteční předkvalifikace) a finále 1 heat pro osm jezdců (Top 7 ze semifinále a Top 1 ze sobotní kvalifikace).

 

KLÍČ K POČTU POSTUPUJÍCÍCH (street muži / junioři do 23) ČSP

 

REGISTROVANÍ RIDERS

SEMIFINÁLE

FINÁLE

od 32 do 42

16

8

do 72

20

12

do 144

24

12

 

*pokud je jezdců v závodě méně než 32 nebo je závod ovlivněn povětrnostními podmínkami apod., je postupový klíč určen na místě. O tom jsou jezdci informování na riders meetingu před začátkem kvalifikace.

 

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP a MČR PARK

KATEGORIE:

Park – muži a junioři od 15 do 23 let a starší​
Park – ženy a juniorky od 15 do 23 let a starší

KVALIFIKACE:
každý jezdec má 2 jízdy na 45 sekund
počítá se nejlepší jízda
V první jízdě lze zkazit první trik a zopakovat jízdu (pouze jednou) / druhá jízda se počítá celých 45s bez ohledu na pád.

 

SEMIFINÁLE A FINÁLE:

každý jezdec má 3 jízdy na 45 sekund
počítá se nejlepší jízda
Finále - v prvních dvou jízdách lze zkazit první trik a zopakovat jízdu (lze jednou v každé jízdě) / třetí jízda se počítá celých 45s bez ohledu na pád.

 

Mistrem ČR se stává první občan ČR umístěný nejblíže k první příčce.

 

 

REGISTROVANÍ RIDERS

SEMIFINÁLE

FINÁLE

od 8 do 12 (rovnou finále)

0

0

do 24

0

8

do 36

16

8

*pokud je jezdců v závodě méně než 8 nebo je závod ovlivněn povětrnostními podmínkami apod., je postupový klíč určen na místě. O tom jsou jezdci informování na riders meetingu před začátkem kvalifikace.

 

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP Junior

 

KATEGORIE:

Street – junioři do 14 let (věk 14 let před začátkem prvního závodu)

Street – junioři do 9 let (věk 9 let před začátkem prvního závodu)

 

KVALIFIKACE:

do 9 let

2 jízdy na 60s 

počítá se nejlepší výsledek (lze změnit dobu jízdy pokud je závod např. ovlivněn nepřízní počasí či vysokou účastí)

 

do 14 let

2 jízdy na 45s

počítá se nejlepší jízda (lze změnit dobu jízdy pokud je závod např. ovlivněn nepřízní počasí či vysokou účastí)

 

FINÁLE

do 9 let

2 jízdy na 60s 

počítá se nejlepší výsledek

 

do 14 let

(top 12 z kvalifikace)

každý jezdec má 2 jízdy na 45 s

po druhé jízdě má jezdec 5 best tricků (jezdci se střídají v rámci heatu), (případně 3, pokud je závod např. ovlivněn nepřízní počasí či vysokou účastí)

sčítají se 3 nejlepší skóre (1 nejlepší jízda + 2 nejlepší best tricky) jako finální výsledek

 

KATEGORIE:

PARK – junioři do 14 let včetně, do 9 let včetně (nutnost splnění podmínky tailstop a axlestall v parku)

 

KVALIFIKACE:

do 9 let

2 jízdy na 45s

počítá se nejlepší jízda

 

do 14 let

2 jízdy na 45s

počítá se nejlepší jízda

 

FINÁLE

2 jízdy na 45s

počítá se nejlepší jízda

 

REGISTROVANÍ RIDERS

 

FINÁLE

do 24

 

8

24 a více

 

12

 

 

 

*pokud je jezdců v závodě méně než 16 nebo je závod ovlivněn povětrnostními podmínkami apod., je postupový klíč určen na místě. O tom jsou jezdci informování na riders meetingu před začátkem kvalifikace.

 

VÝHRY

Věcné ceny jsou jezdcům předány při vyhlášení výsledků. Peněžité výhry se předávají po vyhlášení výsledků v místě určeném pořadatelem závodu v hotovosti. V kategorii STREET se u mužů vyplácí pět nejlepších, v kategorii BOWL se vyplácí tři nejlepší v mužské kategorii. V ženské kategorii se vyplácejí tři nejlepší závodnice.

 

Rozdělení bodů v rámci ČSP naleznete na konci soutěžního řádu.

 

V případě stejného počtu bodů v konečném pořadí ČSP po odjetí MČR se v případě prvních třech míst lépe umístí jezdec, jehož součet bodů z dvou nejlepších výsledků dosažených v ČSP bude lepší. V případě stejného počtu bodů u jezdců od čtvrtého místa dále zůstává v konečném pořadí dělené místo.

 

BODOVÁNÍ ZÁVODU

Bodování jednotlivých závodníků mají na starost vždy minimálně tři rozhodčí. Podle mezinárodních standardů se hodnotí obtížnosti předvedených triků, využití skateparku a plynulost jízdy.

 

ČUKS a její zástupci organizující ČSP si vyhrazují právo na změnu formátu v případě nepřízně počasí. Vždy je však nutné, aby každý jezdec dostal stejný prostor na předvedení triků ve stejném čase.

 

článek 4

Náležitosti závodníků

 

4.1.

Závodník musí být členem ČUKS. V Českém lokálním skateboardovém poháru není pro účast povinné členství, nicméně nečlen nebude bodován v rámci ČSP.

 

4.2.

Do každého závodu se musí náležitě registrovat - vyplnit pravdivě všechna pole elektronické / písemné registrace, vybrat disciplínu / disciplíny a věkovou kategorii / věkové kategorie a mít uhrazený registrační poplatek

 

4.3.

Jezdec se může zúčastnit více kategoriií a disciplín v jednom závodě, je však nutné to uvést v registraci a je nutné, aby to odpovídalo jeho věkovému zařazení. První dva jezdci nebo jezdkyně v průběžném pořadí juniorské série, mají možnost jet i závody ve starší kategorii než jsou sami. V případě odmítnutí této možnosti, přechází možnost jet starší sérii na závodnicni nebo závodníka, který je další v pořadí.

 

4.4.

Nesplnění těchto podmínek může vést k nezaregistrování závodníka do závodu.

 

4.5

Jezdec musí respektovat nařízení o ochranném vybavení, které je povinné dle nařízení World Skate v případě kvalifikačních závodů na LOH:

Street: Jezdci do 15 let musí mít helmu, bez výjimky.

Park: Jezdci do 15 let musí mít helmu, bez výjimky.

V případě nedodržení pravidla o ochranném vybavení, bude jezdce diskvalifikován.

 

článek 5

Náležitosti klubů

 

5.1.

Závodníci jsou povinni uvést správnou příslušnost k místnímu klubu během registrace.

 

5.2.

Pokud tomu tak není, nemůže být klub za výsledek svého člena bodově ohodnocen.

 

článek 6

ověření členství a klubové příslušnosti

 

6.1.

člen ČAS si může členství ověřit přes svůj profil nebo zasláním dotazu na info@czechskateboarding.cz

 

6.2.

v případě klubové příslušnosti je klub je zodpovědný za řádné vedení členské základny a klubovou příslušnost jezdce danému klubu

 

 

 

 

článek 7

Povinnosti pořadatele závodu

 

7.1.

Pořadatel závodu je určen vedením sekce skateboardingu. Pořadatel je odpovědný za organizování závodu. Pořadatelem závodu může být klub nebo ČUKS.
Změnu pořadatele závodu může v odůvodněných případech provést pouze řídicí orgán soutěže – vedení sekce skateboardingu.

 

7.2.

Pořadatel závodu je povinen:

a) Zajistit skatepark v termínu daném v kalendáři soutěží ČUKS a skatepark vyhovující standardům skatebnoardingu.

b) Potvrdit řídícímu orgánu termíny a místo konání nejpozději do konce dubna daného roku.

c) Zajistit přijatelné ubytování pro rozhodčí a organizátory v místě konání závodu.

d) Informovat vhodnou formou veřejnost a média o konání závodu. Viditelně rozvěsit rozpis závodu a výsledkový servis.

e) Umožnit jezdcům dostatečný čas na trénink den před závodem a v den závodu pokud to dovolují klimatické a povětrnostní podmínky.

f) Minimálně 30 minut před začátkem závodu musí být skatepark připraven.

g) Pořadatel je povinen zachovat minimální vzdálenost 1 m mezi diváky a překážkami.

h) Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže, zejména pro rozhodčí, výsledkový servis a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.

i) Zajistit rozhodčím a jezdcům dosažitelnost nealkoholických nápojů v prostoru skateparku.

j) V případě použití elektronického či papírového POV zabezpečit jeho vyplňování.

k) Ohlásit průběžné a konečné výsledky závodu na místě tomu určeném.

l) Zajistit zdravotnickou službu (dále jen ZS), tedy osobu označenou jako ZS, která má zdravotnické vzdělání a nevykonává při závodu žádnou jinou funkci.

 

 

7.4.

K udržení pořádku při závodu je pořadatelský oddíl povinen zajistit pořadatelskou službu - může vykonávat i pořadatelský oddíl

 

7.5.

Pořadatelská služba zajistí:

a) Pořádek ve skateparku a bezpečnost účastníků.

b) Splnění příkazů policie, zástupců řídícího orgánu a rozhodčích.

c) Aby v průběhu závodu, přestávek a ani bezprostředně po závodě nevstupoval do skateparku nikdo kromě závodníků, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu.

d) Aby do areálu nebyly vpuštěny, případně z něj vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků závodu.

f) Při zranění, u kterého nepostačí ošetření ve skateparku, okamžité přivolání rychlé lékařské služby.

g) Bezpečný odchod a odjezd závodníků, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po závodě.

 

článek 8

Sportoviště

 

8.1.

Závodní plocha musí odpovídat standardům skateboardingu - určuje ČUKS. Řídící orgán soutěže může stanovit další podmínky, které musí sportoviště splňovat.

 

8.2.

Rozhodnutí o tom, zda byl skatepark řádně připraven přísluší osobě pověřené ČUKS.

 

článek 9

Harmonogram závodu

 

 

 

9.1.

Harmonogram závodu:

09:00 - otevření areálu

10:00 – závod

18:00 vyhlášení

 

9.2.

Čas je orientační, může se lišit dle počasí či počtu přihlášených jezdců či počtu disciplín nebo kategorií.

 

článek 10

Rozhodčí

 

10.1.

Rozhodcováním závodu pověřuje řídící orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří prošli školením ČUKS nebo World Skate. V případě Českého lokálního skateboardového poháru je na místě jeden hlavní rozhodčí proškolený ČUKS, který dále proškolí zbylé rozhodčí vybrané pořadatelem.

 

10.2.

Rozhodčí závodu musí být minimálně tři. Každý závod má vždy jednoho hlavního rozhodčího (v případě kvalifikačního závodu na LOH však minimálně pět).

 

10.3.

Rozhodčí hodnotí závod buď na papír s připraveným přehledem jezdců a prostorem pro jednotlivé jízdy či triky a prostorem pro výsledky nebo elektronicky.

 

10.4.

Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích

 

Delegovaný rozhodčí je povinen:

a) Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem závodu do skateparku (lhůta může být stanovena jinak).

b) Provést kontrolu seznamu jezdců a rozdělení - hlavní rozhodčí.

c) Provést kontrolu správnosti vyplnění POV po každé fázi závodu - hlavní rozhodčí.

d) Hodnotit závod dle obecných standardů skateboardingu dokud nebudou jasná pravidla od World Skate.

e) Žádat po pořadateli, aby zajistil nenarušování závodu ze strany diváků, popřípadě žádat, aby dotyčné vykázal z prostor skateparku či areálu.

 

Delegovaný rozhodčí má nárok na vyplacení odměny a příslušných náhrad stanovených ČUKS.

 

článek 11

Povinnosti a práva účastníků závodu

 

11.1.

Za závodníka je považován:

a) Jezdec, který se včas registruje do závodů splněním všech výše popsaných náležitostí

b) Jezdec, kterému nebrání v účasti v závodu zdravotní stav

c) Jezdec, který má vhodné vybavení

 

11.2.

Pouze účastníci závodu a vedoucí klubů mohou na plochu skateparku.

 

11.3.

Jezdec má právo nahlédnout do POV po vyhlášení výsledků.

 

článek 12

Provinění závodníků

 

12.1.

Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ, Kodexu skateboardisty a ostatním platným normám a nařízením řídících orgánů a řídících orgánů soutěží budou trestány v rámci disciplinárního řízení (Discipliinární řád je samostatným dokumentem dostupným na www.czechskate.cz) dle povahy:

a) výtkou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její regulérnost. Výtku mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto SŘ s ohledem na závažnost přestupků.

b) Soutěžními důsledky, tj. diskvalifikace jezdce ze závodu za závažné porušení řádů a směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže (zároveň z reprezentace, pokud se to jezdce týká)

c) Vyloučením jezdce z celé série (zároveň z reprezentace, pokud se to jezdce týká)

d) Vyloučení jezdce z ČUKS

 

článek 13

Hodnocení výsledků v soutěžích

 

13.1.

Výsledky závodu mají ve své kompetenci rozhodčí (viz výše).

 

13.2.

Po každém kole závodu jsou překontrolovány a vyhlášeny

 

13.3.

Celkové výsledky a průběžné pořadí ČSP jsou do dvou pracovních dnů od závodu dostupné na www.czechskateboarding.cz.

 

Článek 14

Námitky

 

14.1.

Námitky je možné podat zpravidla po nahlédnutí do POV po vyhlášení výsledků závodu.

 

14.2.

Námitky podané proti technickým chybám rozhodčích nemohou mít vliv na změnu výsledku dosaženého ve skateparku, pokud jiným nezávislým orgánem nebyl rozhodčím prokázán úmysl ovlivnit výsledek.

 

14.3.

Námitku proti výsledkům závodu může jezdec podat písemně a doručit na elektronickou adresu czechskate@czechskate.cz do tří pracovních dnů od seznámení se z výsledky a musí z něj být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje. Strana, proti které námitka směřuje, může zaslat na elektronickou adresu příslušného orgánu řídícího soutěž vyjádření k námitce do tří dnů od podání námitky.

 

14.4.

Námitky musí splňovat tyto obsahové náležitosti:

a) označení orgánu, kterému se podávají

b) jméno, příjmení a adresu podávajícího

d) označení závodu či předmětné skutečnosti, proti které se podávají námitky

e) označení důvodů námitek

f) označení důkazů (svědků, listin, apod.)

g) krátký popis případu

h) uvedení, jaký výsledek námitkového řízení se očekává

i) podpis

 

14.5.

Rozhodnutí o bezvadné námitce vydá řídící orgán soutěže do 14 dnů ode dne podání námitky. Rozhodnutí o námitce doručí řídící orgán soutěže oběma stranám na elektronickou adresu, z níž námitku poslali nebo se k ní vyjádřili. 

 

14.6.

Společná ustanovení k námitkovému řízení

a) Námitky lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením jejich projednávání, tj. šest pracovních dnů od doručení na elektronickou adresu.

b) Pokud se zjistí, že námitky jsou založeny na úmyslně nepravdivých údajích, bude takové jednání potrestáno disciplinárně.

 

článek 15

Odvolání

 

 

15.1.

Odvolání proti rozhodnutí, které vydal řídící orgán soutěže, je možno podat elektronicky na stejnou adresu jako byla dodána stížnost

 

15.2.

Odvolání je nutno podat do 7 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí.

 

15.3.

V odvolání musí být jasně specifikováno, proč závodník nesouhlasí s rozhodnutím řídícího orgánu.

 

15.4.

Odvolání bude řešit ČUKS a vyrozumění podá do 7 pracovních dnů od obdržení.

 

článek 16

Závěrečné ustanovení

 

Tento SŘ byl schválen na zasedání Výkonného výboru dne 1.12.2023 a nabývá platnosti 1.3.2024.