Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD
ČESKÁ ASOCIACE SKATEBOARDINGU

 

článek 1

Základní ustanovení

1.1.

Soutěžní řád skateboardingu (dále jen "SŘ") stanoví podmínky organizace skateboardových soutěží pořádaných v rámci Českého asociace skateboardingu (dále jen"ČAS") a vztahuje se na všechny jejich účastníky (závodníky, kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce) a na řídící orgány těchto soutěží. Členské kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, závodníky, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí v soutěžích. Výklad tohoto SŘ provádí řídící orgán soutěže - Výkonný výbor ČAS (dále jen “VV“), jeho změny a doplňky provádí výhradně VV.

1.2.

Změny a doplňky tohoto SŘ mohou být schváleny pouze před začátkem nového soutěžního ročníku a musí být oznámeny klubům a závodníků

minimálně 14 dní před zahájením soutěže jejich zveřejněním na stránkách www.caskate.cz. Výjimkou je soutěžní rok 2019, jelikož SŘ vznikl v již započatém ročníku.

1.3.

V rámci ČAS se pořádají soutěžní závody. Ze všech závodů pořádaných v rámci ČAS musí být pořízen přehled o výsledcích (dále jen„POV“) v elektronické podobě ověřený rozhodčími utkání či v papírové podobě podepsaný rozhodčími utkání. Za soutěžní se považují závody Českého skateboardového poháru. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno VV ČAS. ČAS jakožto zřizovatel veškerých soutěží má výhradní mediální a televizní práva ke všem závodům pořádaným v soutěžích ČAS. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz pořádání skateboardových závodů. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při závodech.

1.3.

Česká Asociace Skateboardingu ctí pravidla Antidopingového Výboru ČR. Je nutné, aby všichni účastníci závodu znali seznam zakázaných látek dostupný na www.antidoping.cz. V případě prokázání užití zakázaných látek hrozí jak individuální postih, tak i postih pro ČAS a zhoršení podmínek pro skateboarding na následující sezónu. 

 

článek 2

Pohárové závody

2.1.

Pohárové závody se řídí tímto SŘ a kalendářem soutěží ČAS, který pro soutěže schvaluje a vydává řídící orgán soutěže. Rozpis závodů ČAS musí respektovat tento SŘ a být s ním v souladu.

2.2.

Kalendář soutěží ČAS je tvořen datumy jednotlivých soutěží, místem jejich konání a jejich názvem.

2.3.

Změny v SŘ ČAS, které se týkají systému a organizace soutěží a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, nelze v průběhu soutěžního ročníku provádět. Neděje se tak ani v případě tohoto ročníku, kdy SŘ implementován v průběhu pohárové soutěže, protože systém byl vydán již před jejím začátkem a je implementován do SŘ.

2.4.

Změny v kalendáři soutěží ČAS, mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány ČAS a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží. SŘ je závazný pro všechny účastníky soutěží.

2.5.

Porušení nebo nedodržování tohoto SŘ ČAS a kalendáře soutěží ČAS může být podle intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno disciplinárními tresty.

 

článek 3

Organizace soutěží

3.1. Úrovně soutěží

Nejvyšší úrovní pro všechny kategorie a disciplíny je Český skateboardový pohár, jehož součástí je i Mistrovství ČR. Nižší úrovní jsou místní závody pod záštitou ČAS.

3.2. Řízení soutěží

a) Celostátní soutěže řídí VV ČAS

b) Regionální soutěže řídí místní kluby, nesmí se však při svých rozhodnutích odchýlit od tohoto SŘ a dalších platných směrnic a řádů, pokud není výslovně stanoveno jinak.

3.4. Systémy soutěží ČSP

Závod ČSP se odehrává v areálu skateparku a na ploše a překážkách určených pro skateboarding.

Registrace do závodu probíhá online nebo na místě. Přihlášení do závodu probíhá na místě, v den závodu a v místě tomu určeném pořadatelem. Startovné je uvedeno na jednotlivých informčmích stránkách zastávek ČSP. 

Závodník musí být starší 15 let (do 18 se souhlasem rodičů). Dětská kategorie pod 15 let se jede pod názvem ČSP Junior se stejným bodováním a hodnocením jako ČSP.

Registrací do závodu se závodník automaticky stává členem ČAS a přijímá její členská pravidla.

Jezdci jsou povinni mít funkční vybavení pro skateboarding. Podpisem registrace do závodu jezdec souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel ČAS a Antidopingového Výboru ČR.

 

 

 

KATEGORIE:

Street – muži a junioři do 23 let včetně, junioři do 14 let vč., junioři do 9 let vč.

Street – ženy a juniorky do 23 let včetně, do 15 let vč. společně v juniorské kategorii

Park - muži a junioři do 23 let vč., junioři do 14 let vč., ženy a juniorky do 23 let včetně

 

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP a MČR STREET

KATEGORIE:

Street – muži a junioři do 23 let včetně, 

Street – ženy

 

KVALIFIKACE:

každý jezdec má 2 jízdy na 45 sekund

počítá se nejlepší jízda

 

SEMIFINÁLE A FINÁLE:

každý jezdec má 2 jízdy na 45 sekund

po druhé jízdě má jezdec 5 last tricků (jezdci se střídají v rámci heatu)

počítají se 4 nejlepší skóre napříč jízdou i best tricky

 

BEST TRICK(pouze street muži + junioři do 23 let)

Best trick contest se jede na předem určené překážce nebo v celém skateparku a v časovém limitu. Vítěz je pouze jeden jezdec s nejlepším předvedeným trikem. Závodu Best trick se mohou zúčastnit pouze semifinalisté a finalisté závodu pro danou kategorii.

 

 

KLÍČ K POČTU POSTUPUJÍCÍCH (street muži + junioři do 23)

REGISTROVANÍ RIDERS

SEMIFINÁLE

FINÁLE

do 42

16

8

do 72

20

12

do 144

24

12

  

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP a MČR PARK

KATEGORIE:

PARK

 

KVALIFIKACE:

každý jezdec má 3 jízdy na 45 sekund

počítá se nejlepší jízda

 

SEMIFINÁLE A FINÁLE:

každý jezdec má 3 jízdy na 45 sekund

počítá se nejlepší jízda

 

REGISTROVANÍ RIDERS

SEMIFINÁLE

FINÁLE

do 16

0

4

do 24

0

8

do 36

20

10

 

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP Junior a MČR Junior

 

KATEGORIE:

Street – junioři do 14 let (od DN 5/2006) a do 9 let (od DN 5/2011)

 

KVALIFIKACE:

do 9 let(při nedostatku jezdců se jede pouze tento formát)

jam 2 kola

počítá se nejlepší jízda

 

do 14 let

2 jízdy na 45s

počítá se nejlepší jízda

 

SEMIFINÁLE A FINÁLE(při nedostatku jezdců se jede pouze tento formát u kategorie do 14 let)

každý jezdec má 2 jízdy na 45 s

po druhé jízdě má jezdec 3 last tricky (jezdci se střídají v rámci heatu)

počítají se 3 nejlepší skóre napříč jízdou i best tricky

 

 

KATEGORIE:

PARK – junioři do 14 let (od DN 5/2006) a do 9 let (od DN 5/2011)

 

KVALIFIKACE:

do 9 let(při nedostatku jezdců se jede pouze tento formát)

2 jízdy na 30s

počítá se nejlepší jízda

 

do 14 let

2 jízdy na 45s

počítá se nejlepší jízda

 

SEMIFINÁLE A FINÁLE

3 jízdy na 45s

počítá se nejlepší jízda


 

REGISTROVANÍ RIDERS

SEMIFINÁLE

FINÁLE

do 16

0

4

do 24

0

8

do 36

16

8
 

VÝHRY

Věcné ceny jsou jezdcům předány při vyhlášení výsledků. Peněžité výhry se předávají po vyhlášení výsledků v místě určeném pořadatelem závodu v hotovosti.V kategorii STREET se u mužů vyplácí pět nejlepších, v kategorii BOWL se vyplácí tři nejlepší v mužské kategorii. V ženské kategorii se vyplácejí tři nejlepší závodnice.

 

Rozdělení za jeden závod ČSP bodů je následující:

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

1

1000

8

550

15

350

22

190

29

145

2

900

9

500

16

325

23

180

30

140

3

800

10

475

17

300

24

170

31

135

4

750

11

450

18

275

25

160

32

130

5

700

12

425

19

250

26

155

33

125

6

650

13

400

20

225

27

150

34

120

7

600

14

375

21

200

28

145

35

115

pozn. od 26. místa se uděluje vždy o pět bodů méně až dokud nezbývají žádné body na rozdání.

 

V případě závodu MČR jsou body za umístění dvojnásobné.

 

V případě stejného počtu bodů v konečném pořadí ČSP po odjetí MČR se v případě prvních třech míst lépe umístí jezdec, jehož součet bodů z dvou nejlepších výsledků dosažených v ČSP bude lepší.  V případě stejného počtu bodů u jezdců od čtvrtého místa dále zůstává v konečném pořadí dělené místo.

 

BODOVÁNÍ ZÁVODU

Bodování jednotlivých závodníků mají na starost vždy minimálně tři rozhodčí. Podle mezinárodních standardů se hodnotí obtížnosti předvedených triků, využití skateparku a plynulost jízdy.

 

ČAS a její zástupci organizující ČSP si vyhrazují právo na změnu formátu v případě nepřízně počasí. Vždy je však nutné, aby každý jezdec dostal stejný prostor na předvedení triků ve stejném čase.


 

3.6.

Regionální soutěže mohou mít systém odlišný a nemusí pokrýt všechny výše uvedené kategorie. Je to vždy na schválení mezi ČAS s místním klubem. Důležité je zachování minimálního počtu rozhodčích a uzpůsobit formát tak, aby každý jezdec dostal stejný prostor na předvedení triků ve stejném čase.


 

článek 4

Náležitosti závodníků

4.1.

Závodník musí být členem ČAS

4.2.

Do každého závodu se musí náležitě registrovat - vyplnit pravdivě všechna pole elektronické / písemné registrace, vybrat disciplínu / disciplíny a věkovou kategorii / věkové kategorie a zaplatit registrační poplatek

4.3.

Jezdec se může zúčastnit více kategoriií a disciplín v jednom závodě, je však nutné to uvést v registraci a je nutné, aby to odpovídalo jeho věkovému zařazení, tzn. pouze jezdec z nižší věkové kategorie se může zapsat do vyšší v případě, že to organizátor umožní a ne naopak.

4.4.

Nesplnění těchto podmínek může vést k nezaregostrování závodníka do závodu.

4.5

Jezdec musí respektovat nařízení o ochranném vybavení, které je povinné dle nařízení World Skate v případě kvalifikačních závodů na LOH:
Street: Jezdci do 18 let musí mít helmu, bez výjimky.

Park: Všichni jezdci musí mít helmu, bez výjimky.
V případě nedodržení pravidla o ochranném vybavení, bude jezdce diskvalifikován.

 

 

článek 5

Náležitosti klubů

5.1. 

Závodníci jsou povinni uvést správnou příslušnost k místnímu klubu během registrace.

5.2.

Pokud tomu tak není, nemůže být klub za výsledek svého člena bodově ohodnocen.

 

článek 7

Povinnosti pořadatele závodu

7.1.

Pořadatel závodu je určen VV ČAS. Pořadatel je odpovědný za organizování závodu. Pořadatelem závodu může být klub nebo ČAS.

Změnu pořadatele závodu může v odůvodněných případech provést pouze řídicí orgán soutěže - VV ČAS.

7.2.

Pořadatel závodu je povinen:

a) Zajistit skatepark v termínu daném v kalendáři soutěží ČAS a skatepark vyhovující standardům skatebnoardingu.

b) Potvrdit řídícímu orgánu termíny a místo konání nejpozději do konce dubna.

c) Zajistit přijatelné ubytování pro rozhodčí a organizátory v místě konání závodu.

d) Informovat vhodnou formou veřejnost a média o konání závodu. Viditelně rozvěsit rozpis závodu a výsledkový servis. 

e) Umožnit jezdcům dostatečný čas na trénink den před závodem a v den závodu pokud to dovolují povětrnostní podmínky.

f) Minimálně 30 minut před začátkem závodu musí být skatepark připraven.

g) Pořadatel je povinen zachovat minimální vzdálenost 1 m mezi diváky a  překážkami.

h) Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže, zejména pro rozhodčí, výsledkový servis a pracovníky pověřené

dopingovou kontrolou.

i) Zajistit rozhodčím a jezdcům dosažitelnost nealkoholických nápojů v prostoru skateparku.

j) V případě použití elektronického či papírového POV zabezpečit jeho vyplňování.

k) Ohlásit průběžné a konečné výsledky závodu na místě tomu určeném.

l) Zajistit zdravotnickou službu (dále jen ZS), tedy osobu označenou jako ZS, která má zdravotnické vzdělání a nevykonává při závodu

žádnou jinou funkci.

7.4.

K udržení pořádku při utkání je pořadatelský oddíl povinen zajistit pořadatelskou službu - může vykonávat i pořadatelský oddíl

7.5.

Pořadatelská služba zajistí:

a) Pořádek ve skateparku a bezpečnost účastníků.

b) Splnění příkazů policie, zástupců řídícího orgánu a rozhodčích.

c) Aby v průběhu závodu, přestávek a ani bezprostředně po závodě nevstupoval skateparku nikdo kromě závodníků, rozhodčích,

lékaře, zdravotníků a technického personálu.

d) Aby do areálu nebyly vpuštěny, případně z něj vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které

svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků závodu.

f) Při zranění, u kterého nepostačí ošetření ve skateparku, okamžité přivolání rychlé lékařské služby.

g) Bezpečný odchod a odjezd závodníků, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po závodě.
 

článek 8

Sportoviště

8.1.

Závodní plocha musí odpovídat standardům skateboardingu - určuje VV ČAS. Řídící orgán soutěže může stanovit další podmínky, které musí sportoviště splňovat.

8.2.

Rozhodnutí o tom, zda byl skatepark řádně připraven přísluší osobě pověřené ČAS.

 

článek 9

Harmonogram závodu

9.1.

Harmonogram závodu:

07:00 příprava akce

08:00 registrace ČSP Junior + ČSP

09:00 start závodu ČSP Junior

11:30 vyhlášení výsledků ČSP Junior

12:00 start kvalifikace Street

15:00 start kvalifikace Park

16:00 start finále Park

16:30 start ladies závodu Street

17:00 start semifinále Street

17:30 start finále Street

18:00 Best trick

18:30 vyhlášení výsledků

9.2.

Čas je orientační, může se lišit dle počasí či počtu přihlášených jezdců.

 

článek 11

Rozhodčí

11.1.

Rozhodcováním závodu pověřuje řídící orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří prošli školením ČAS nebo World Skate. 

11.2.

Rozhodčí závodu musí být minimálně tři. Každý závod má vždy jednoho hlavního rozhodčího (v případě kvalifikačního závodu na LOH však minimálně pět).

11.3.

Rozhodčí hodnotí závod buď na papír s připraveným přehledem jezdců a prostorem pro výsledky nebo elektronicky.

11.4.Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích

Delegovaný rozhodčí je povinen:

a) Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem závodu do skateparku (lhůta může být stanovena jinak).

b) Provést kontrolu seznamu jezdců a rozdělení - hlavní rozhodčí.

c) Provést kontrolu správnosti vyplnění POV po každé fázi závodu - hlavní rozhodčí.

d) Hodnotit závod dle obecných standardů skateboardingu dokud nebudou jasná pravidla od World Skate.

e) Žádat po pořadateli, aby zajistil nenarušování závodu ze strany diváků, popřípadě žádat, aby dotyčné vykázal z prostor skateparku či areálu.

 

Delegovaný rozhodčí má nárok na vyplacení odměny a příslušných náhrad stanovených VV ČAS.

 

článek 12

Povinnosti a práva účastníků závodu

12.1.

Za závodníka je považováni:

a) Jezdec, který se včas registruje do závodů splněním všech výše popsaných náležitostí

b) Jezdec, kterému nebrání v účasti v závodu zdravotní stav

c) Jezdec, který má vhodné vybavení

12.2.

Pouze účastníci závodu a vedoucí klubů mohou na plochu skateparku.

12.3. Jezdec má právo nahlédnout do POV po vyhlášení výsledků.

 

článek 13

Provinění závodníků

13.1.

Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ, Kodexu skateboardisty a ostatním platným normám a nařízením řídících orgánů a řídících orgánů soutěží budou trestány v rámci disciplinárního řízení (Discipliinární řád je samostatným dokumentem dostupným na www.czechskateboarding.cz) dle povahy:

a) výtkou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její regulérnost. Výtku mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto SŘ s ohledem na závažnost přestupků.

b) Soutěžními důsledky, tj. diskvalifikace jezdce ze závodu za závažné porušení řádů a směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže (zároveň z reprezentace, pokud se to jezdce týká)

c) Vyloučením jezdce z celé série (zároveň z reprezentace, pokud se to jezdce týká)

d) Vyloučení jezdce z ČAS

 

článek 14

Hodnocení výsledků v soutěžích

14.1.

Výsledky závodu mají ve své kompetenci rozhodčí viz výše.

14.2.

Po každém kole závodu jsou překontrolovány a vyhlášeny

14.2.

Celkové výsledky a průběžné pořadí ČSP jsou do 24 hodin dostupné na www.caskate.cz.

 

článek 17

Námitky

17.1.

Námitky je možné podat zpravidla po nahlédnutí do POV po vyhlášení výsledků závodu.

17.2.

Námitky podané proti technickým chybám rozhodčích nemohou mít vliv na změnu výsledku dosaženého ve skateparku, pokud jiným nezávislým

orgánem nebyl rozhodčím prokázán úmysl ovlivnit výsledek.

17.3.

Námitku proti výsledkům závodu může jezdec podat písemně a doručeno na elektronickou adresu info@czechskateboarding.cz do 3 pracovních dnů od seznámení se z výsledky ať už na místě či na www.czechskateboarding.cz. musí z něj být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje. Strana, proti které námitka směřuje, může zaslat na elektronickou adresu příslušného orgánu řídícího soutěž vyjádření k námitce do 3 dnů od podání námitky.

17.5.

Námitky musí splňovat tyto obsahové náležitosti:

a) označení orgánu, kterému se podávají

b) jméno, příjmení a adresu podávajícího

d) označení závodu či předmětné skutečnosti, proti které se podávají námitky

e) označení důvodů námitek

f) označení důkazů (svědků, listin, apod.)

g) krátký popis případu

h) uvedení, jaký výsledek námitkového řízení se očekává

i) podpis

17.6.

Rozhodnutí o bezvadné námitce vydá řídící orgán soutěže do 14 dnů ode dne podání námitky. Rozhodnutí o námitce doručí řídící orgán soutěže oběma stranám na elektronickou adresu, z níž námitku poslali nebo se k ní vyjádřili.

17.9. Společná ustanovení k námitkovému řízení

a) Námitky lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením jejich projednávání, tj. 6 pracovních dnů od doručení na elektronickou adresu.

b) Pokud se zjistí, že námitky jsou založeny na úmyslně nepravdivých údajích, bude takové jednání potrestáno disciplinárně.

 

článek 18

Odvolání

18.1.

Odvolání proti rozhodnutí, které vydal řídící orgán soutěže, je možno podat elektronicky na stejnou adresu jako byla dodána stížnost

18.2.

Odvolání je nutno podat do 7 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí.

18.3.

V odvolání musí být jasně specifikováno, proč závodník nesouhlasí s rozhodnutím řídícího orgánu.

18.4.

Odvolání bude řešit VV ČAS a vyrozumění podá do 7 pracovních dnů od obdržení.

 

článek 19

Závěrečné ustanovení

Tento SŘ byl schválen na zasedání Výkonného výboru dne 24.1.2020 a nabývá platnosti 16.2.2020.