Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SKATEBOARDINGU

článek 1
Základní ustanovení
1.1.
Soutěžní řád skateboardingu (dále jen "SŘ") stanoví podmínky organizace skateboardových soutěží pořádaných v rámci Českého asociace skateboardingu (dále jen"ČAS") a vztahuje se na všechny jejich účastníky (závodníky, kluby, jejich funkcionáře, rozhodčí, delegáty a další činovníky vykonávající při soutěžích příslušné funkce) a na řídící orgány těchto soutěží. Členské kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, závodníky, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí v soutěžích. Výklad tohoto SŘ provádí řídící orgán soutěže - Výkonný výbor ČAS (dále jen “VV“), jeho změny a doplňky provádí výhradně VV.
1.2.
Změny a doplňky tohoto SŘ mohou být schváleny pouze před na základě rozhodnutí VV ČAS a musí být oznámeny klubům a závodníků minimálně 14 dní před zahájením následujícího závodu jejich zveřejněním na stránkách www.czechskateboarding.cz. Výjimkou je soutěžní rok 2019, jelikož SŘ vznikl v již započatém ročníku.
1.3.
V rámci ČAS se pořádají soutěžní závody. Ze všech závodů pořádaných v rámci ČAS musí být pořízen přehled o výsledcích (dále jen„POV“) v elektronické podobě ověřený rozhodčími utkání či v papírové podobě podepsaný rozhodčími utkání. Za soutěžní se považují závody Českého skateboardového poháru. Uspořádání všech soutěží musí být schváleno VV ČAS. ČAS jakožto zřizovatel veškerých soutěží má výhradní mediální a televizní práva ke všem závodům pořádaným v soutěžích ČAS. Řídící orgán může v odůvodněných případech vydat zákaz pořádání skateboardových závodů. Při pořádání soutěží všeho druhu jsou účastníci soutěží i řídící orgány soutěží povinni dbát obecných právních předpisů, zejména k zajištění pořádku a bezpečnosti při závodech.
1.3.
Česká Asociace Skateboardingu ctí pravidla Antidopingového Výboru ČR. Je nutné, aby všichni účastníci závodu znali seznam zakázaných látek dostupný na www.antidoping.cz. V případě prokázání užití zakázaných látek hrozí jak individuální postih, tak i postih pro ČAS a zhoršení podmínek pro skateboarding na následující sezónu.

článek 2
Pohárové závody
2.1.
Pohárové závody se řídí tímto SŘ a kalendářem soutěží ČAS, který pro soutěže schvaluje a vydává řídící orgán soutěže. Rozpis závodů ČAS musí respektovat tento SŘ a být s ním v souladu.
2.2.
Kalendář soutěží ČAS je tvořen datumy jednotlivých soutěží, místem jejich konání a jejich názvem.
2.3.
Změny v SŘ ČAS, které se týkají systému a organizace soutěží a další změny, které mohou mít podstatný vliv na průběh soutěží a statut jejich účastníků, lze provádět pouze ze souhlasu VV ČAS. 
2.4.
Změny v kalendáři soutěží ČAS, mohou v průběhu soutěžního ročníku provádět jen řídící orgány ČAS a to pouze v zájmu řádného průběhu soutěží. SŘ je závazný pro všechny účastníky soutěží.
2.5.
Porušení nebo nedodržování tohoto SŘ ČAS a kalendáře soutěží ČAS může být podle intenzity porušení nebo jejich nedodržení postihováno disciplinárními tresty.

článek 3
Organizace soutěží
3.1. Úrovně soutěží
Nejvyšší úrovní pro všechny kategorie a disciplíny je Český skateboardový pohár, jehož součástí je i Mistrovství ČR. Nižší úrovní jsou místní závody pod záštitou ČAS.
3.2. Řízení soutěží
a) Celostátní soutěže řídí VV ČAS
b) Regionální soutěže řídí místní kluby, nesmí se však při svých rozhodnutích odchýlit od tohoto SŘ a dalších platných směrnic a řádů, pokud není výslovně stanoveno jinak.
3.4. Systémy soutěží ČSP
Závod ČSP se odehrává v areálu skateparku a na ploše a překážkách určených pro skateboarding.
Registrace do závodu probíhá online nebo na místě. Přihlášení do závodu probíhá na místě, v den závodu a v místě tomu určeném pořadatelem. Startovné je uvedeno na jednotlivých informačních stránkách zastávek ČSP.
Závodník musí být starší 15 let (do 18 se souhlasem rodičů). Dětská kategorie pod 15 let se jede pod názvem ČSP Junior se stejným bodováním a hodnocením jako ČSP. Ženská kategorie nad 15 let se jede pod názvem ČSP Girls se stejným bodováním a hodnocením jako ČSP mužů.
Registrovat do závodu se mohou pouze členové ČAS a dodržují pravidla ČAS.
Jezdci jsou povinni mít funkční vybavení pro skateboarding. Podpisem registrace do závodu jezdec souhlasí s dodržováním níže uvedených pravidel ČAS a Antidopingového Výboru ČR.

SOUTĚŽE A KATEGORIE:
Český skateboardový pohár 2022
Street – muži a junioři od 15 do 23 let a starší
Park - muži a junioři od 15 do 23 let a starší

Český skateboardový pohár 2022 Girls
Street – ženy a juniorky od 15 do 23 let a starší
Park - ženy a juniorky od 15 do 23 let a starší

Český skateboardový pohár 2022 Junior
Street – junioři a juniorky do 14 let vč., junioři a juniorky do 9 let vč.
Park - junioři a juniorky do 14 let vč., junioři a juniorky do 9 let vč.

(minimum pro otevření kategorie jsou alespoň 3 přihlášení).

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP a MČR STREET
KATEGORIE:
Street – muži a junioři od 15 do 23 let a starší
Street – ženy a juniorky od 15 do 23 let a starší

KVALIFIKACE A SEMIFINÁLE:
každý jezdec má 2 jízdy na 45 sekund
počítá se nejlepší jízda

FINÁLE:
každý jezdec má 2 jízdy na 45 sekund
po druhé jízdě má jezdec 5 best tricků (jezdci se střídají v rámci heatu)
sčítají se 3 nejlepší skóre (1 nejelpší jízda + 2 nejlepší best tricky) jako finální výsledek

BEST TRICK
Best trick contest se jede na předem určené překážce nebo v celém skateparku a v časovém limitu. Vítěz je pouze jeden jezdec s nejlepším předvedeným trikem. Závodu Best trick se mohou zúčastnit pouze semifinalisté a finalisté závodu pro danou kategorii.

KLÍČ K POČTU POSTUPUJÍCÍCH (street muži + junioři do 23)

 

REGISTROVANÍ RIDERS

SEMIFINÁLE

FINÁLE

od 32 do 42

16

8

do 72

20

12

do 144

24

12

 

*pokud je jezdců v závodě méně než 32 nebo je závod ovlivněn povětrnostními podmínkami apod., je postupový klíč určen na místě. O tom jsou jezdci informování na riders meetingu před začátkem kvalifikace.

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP a MČR PARK
KATEGORIE:
Park – muži a junioři od 15 do 23 let a starší​
Park – ženy a juniorky od 15 do 23 let a starší

KVALIFIKACE:
každý jezdec má 2 jízdy na 45 sekund
počítá se nejlepší jízda
V první jízdě lze zkazit první trik a zopakovat jízdu (pouze jednou) / druhá jízda se počítá celých 45s bez ohledu na pád

SEMIFINÁLE A FINÁLE:
každý jezdec má 3 jízdy na 45 sekund
počítá se nejlepší jízda
Finále - v prvních dvou jízdách lze zkazit první trik a zopakovat jízdu (lze jednou v každé jízdě) / třetí jízda se počítá celých 45s bez ohledu na pád

 

REGISTROVANÍ RIDERS

SEMIFINÁLE

FINÁLE

od 8 do 12 (rovnou finále)

0

0

do 24

0

8

do 36

16

8

*pokud je jezdců v závodě méně než 8 nebo je závod ovlivněn povětrnostními podmínkami apod., je postupový klíč určen na místě. O tom jsou jezdci informování na riders meetingu před začátkem kvalifikace.

FORMÁT ZÁVODŮ ČSP Junior a MČR Junior

KATEGORIE:
Street – junioři do 14 let (věk 14 let před začátkem prvního závodu)
Street – junioři do 9 let (věk 9 let před začátkem prvního závodu)

KVALIFIKACE a SEMIFINÁLE:
do 9 let
2 jízdy na 60s 
počítá se nejlepší výsledek (lze změnit dobu jízdy pokud je závod např. ovlivněn nepřízní počasí či vysokou účastí)​

do 14 let
2 jízdy na 45s
počítá se nejlepší jízda (lze změnit dobu jízdy pokud je závod např. ovlivněn nepřízní počasí či vysokou účastí)

FINÁLE
do 9 let
2 jízdy na 60s 
počítá se nejlepší výsledek

do 14 let
každý jezdec má 2 jízdy na 45 s
po druhé jízdě má jezdec 5 best tricků (jezdci se střídají v rámci heatu) (případně 3, pokud je závod např. ovlivněn nepřízní počasí či vysokou účastí)
sčítají se 3 nejlepší skóre (1 nejlepší jízda + 2 nejlepší best tricky) jako finální výsledek

KATEGORIE:
PARK – junioři do 14 let včetně, do 9 let včetně (nutnost splnění podmínky tailstop a axlestall v parku)

KVALIFIKACE:
do 9 let
2 jízdy na 45s
počítá se nejlepší jízda

do 14 let
2 jízdy na 45s
počítá se nejlepší jízda

SEMIFINÁLE A FINÁLE
2 jízdy na 45s
počítá se nejlepší jízda
 

REGISTROVANÍ RIDERS

SEMIFINÁLE

FINÁLE

do 24

0

8

do 32

8

4

do 56

16

8

*pokud je jezdců v závodě méně než 16 nebo je závod ovlivněn povětrnostními podmínkami apod., je postupový klíč určen na místě. O tom jsou jezdci informování na riders meetingu před začátkem kvalifikace.

VÝHRY
Věcné ceny jsou jezdcům předány při vyhlášení výsledků. Peněžité výhry se předávají po vyhlášení výsledků v místě určeném pořadatelem závodu v hotovosti.V kategorii STREET se u mužů vyplácí pět nejlepších, v kategorii BOWL se vyplácí tři nejlepší v mužské kategorii. V ženské kategorii se vyplácejí tři nejlepší závodnice.

Rozdělení za jeden závod ČSP bodů je následující:

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

Místo

Body

1

1000

8

550

15

350

22

190

29

145

2

900

9

500

16

325

23

180

30

140

3

800

10

475

17

300

24

170

31

135

4

750

11

450

18

275

25

160

32

130

5

700

12

425

19

250

26

155

33

125

6

650

13

400

20

225

27

150

34

120

7

600

14

375

21

200

28

145

35

115


pozn. od 26. místa se uděluje vždy o pět bodů méně až dokud nezbývají žádné body na rozdání.

V případě závodu MČR jsou body za umístění dvojnásobné.

V případě stejného počtu bodů v konečném pořadí ČSP po odjetí MČR se v případě prvních třech míst lépe umístí jezdec, jehož součet bodů z dvou nejlepších výsledků dosažených v ČSP bude lepší. V případě stejného počtu bodů u jezdců od čtvrtého místa dále zůstává v konečném pořadí dělené místo.

BODOVÁNÍ ZÁVODU
Bodování jednotlivých závodníků mají na starost vždy minimálně tři rozhodčí. Podle mezinárodních standardů se hodnotí obtížnosti předvedených triků, využití skateparku a plynulost jízdy.

ČAS a její zástupci organizující ČSP si vyhrazují právo na změnu formátu v případě nepřízně počasí. Vždy je však nutné, aby každý jezdec dostal stejný prostor na předvedení triků ve stejném čase.

3.6.
Regionální soutěže mohou mít systém odlišný a nemusí pokrýt všechny výše uvedené kategorie. Je to vždy na schválení mezi ČAS s místním klubem. Důležité je zachování minimálního počtu rozhodčích a uzpůsobit formát tak, aby každý jezdec dostal stejný prostor na předvedení triků ve stejném čase.

článek 4
Náležitosti závodníků
4.1.
Závodník musí být členem ČAS
4.2.
Do každého závodu se musí náležitě registrovat - vyplnit pravdivě všechna pole elektronické / písemné registrace, vybrat disciplínu / disciplíny a věkovou kategorii / věkové kategorie a zaplatit registrační poplatek
4.3.
Jezdec se může zúčastnit více kategoriií a disciplín v jednom závodě, je však nutné to uvést v registraci a je nutné, aby to odpovídalo jeho věkovému zařazení, tzn. pouze jezdec z nižší věkové kategorie se může zapsat do vyšší v případě, že to organizátor umožní a ne naopak.
4.4.
Nesplnění těchto podmínek může vést k nezaregostrování závodníka do závodu.
4.5
Jezdec musí respektovat nařízení o ochranném vybavení, které je povinné dle nařízení World Skate v případě kvalifikačních závodů na LOH:
Street: Jezdci do 15 let musí mít helmu, bez výjimky.
Park: Jezdci do 15 let musí mít helmu, bez výjimky.
V případě nedodržení pravidla o ochranném vybavení, bude jezdce diskvalifikován.

článek 5
Náležitosti klubů
5.1.
Závodníci jsou povinni uvést správnou příslušnost k místnímu klubu během registrace.
5.2.
Pokud tomu tak není, nemůže být klub za výsledek svého člena bodově ohodnocen.


článek 6
ověření členství a klubové příslušnosti
6.1.
člen ČAS si může členství ověřit přes svůj profil nebo zasláním dotazu na info@czechskateboarding.cz

6.2.
v případě klubové příslušnosti je klub je zodpovědný za řádné vedení členské základny a klubovou příslušnost jezdce danému klubu

článek 7
Povinnosti pořadatele závodu
7.1.
Pořadatel závodu je určen VV ČAS. Pořadatel je odpovědný za organizování závodu. Pořadatelem závodu může být klub nebo ČAS.
Změnu pořadatele závodu může v odůvodněných případech provést pouze řídicí orgán soutěže - VV ČAS.
7.2.
Pořadatel závodu je povinen:
a) Zajistit skatepark v termínu daném v kalendáři soutěží ČAS a skatepark vyhovující standardům skatebnoardingu.
b) Potvrdit řídícímu orgánu termíny a místo konání nejpozději do konce dubna daného roku.
c) Zajistit přijatelné ubytování pro rozhodčí a organizátory v místě konání závodu.
d) Informovat vhodnou formou veřejnost a média o konání závodu. Viditelně rozvěsit rozpis závodu a výsledkový servis.
e) Umožnit jezdcům dostatečný čas na trénink den před závodem a v den závodu pokud to dovolují povětrnostní podmínky.
f) Minimálně 30 minut před začátkem závodu musí být skatepark připraven.
g) Pořadatel je povinen zachovat minimální vzdálenost 1 m mezi diváky a překážkami.
h) Zajistit podmínky pro činnost zástupců řídících orgánů soutěže, zejména pro rozhodčí, výsledkový servis a pracovníky pověřené dopingovou kontrolou.
i) Zajistit rozhodčím a jezdcům dosažitelnost nealkoholických nápojů v prostoru skateparku.
j) V případě použití elektronického či papírového POV zabezpečit jeho vyplňování.
k) Ohlásit průběžné a konečné výsledky závodu na místě tomu určeném.
l) Zajistit zdravotnickou službu (dále jen ZS), tedy osobu označenou jako ZS, která má zdravotnické vzdělání a nevykonává při závodu žádnou jinou funkci.
7.4.
K udržení pořádku při závodu je pořadatelský oddíl povinen zajistit pořadatelskou službu - může vykonávat i pořadatelský oddíl
7.5.
Pořadatelská služba zajistí:
a) Pořádek ve skateparku a bezpečnost účastníků.
b) Splnění příkazů policie, zástupců řídícího orgánu a rozhodčích.
c) Aby v průběhu závodu, přestávek a ani bezprostředně po závodě nevstupoval skateparku nikdo kromě závodníků, rozhodčích, lékaře, zdravotníků a technického personálu.
d) Aby do areálu nebyly vpuštěny, případně z něj vyvedeny osoby v podnapilém stavu, osoby s nebezpečnými předměty a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků závodu.
f) Při zranění, u kterého nepostačí ošetření ve skateparku, okamžité přivolání rychlé lékařské služby.
g) Bezpečný odchod a odjezd závodníků, rozhodčích a zástupců řídícího orgánu soutěže po závodě.

článek 8
Sportoviště
8.1.
Závodní plocha musí odpovídat standardům skateboardingu - určuje VV ČAS. Řídící orgán soutěže může stanovit další podmínky, které musí sportoviště splňovat.
8.2.
Rozhodnutí o tom, zda byl skatepark řádně připraven přísluší osobě pověřené ČAS.

článek 9
Harmonogram závodu
9.1.
Harmonogram závodu:
9:00 - otevření areálu
10:00 - závod
18:00 vyhlášení
9.2.
Čas je orientační, může se lišit dle počasí či počtu přihlášených jezdců či počtu disciplín nebo kategoriíí.

článek 10
Rozhodčí
10.1.
Rozhodcováním závodu pověřuje řídící orgán soutěže kvalifikované rozhodčí, kteří prošli školením ČAS nebo World Skate.
10.2.
Rozhodčí závodu musí být minimálně tři. Každý závod má vždy jednoho hlavního rozhodčího (v případě kvalifikačního závodu na LOH však minimálně pět).
10.3.
Rozhodčí hodnotí závod buď na papír s připraveným přehledem jezdců a prostorem pro výsledky nebo elektronicky.
10.4.Práva a povinnosti delegovaných rozhodčích
Delegovaný rozhodčí je povinen:
a) Dostavit se nejpozději 60 minut před stanoveným začátkem závodu do skateparku (lhůta může být stanovena jinak).
b) Provést kontrolu seznamu jezdců a rozdělení - hlavní rozhodčí.
c) Provést kontrolu správnosti vyplnění POV po každé fázi závodu - hlavní rozhodčí.
d) Hodnotit závod dle obecných standardů skateboardingu dokud nebudou jasná pravidla od World Skate.
e) Žádat po pořadateli, aby zajistil nenarušování závodu ze strany diváků, popřípadě žádat, aby dotyčné vykázal z prostor skateparku či areálu.

Delegovaný rozhodčí má nárok na vyplacení odměny a příslušných náhrad stanovených VV ČAS.

článek 11
Povinnosti a práva účastníků závodu
11.1.
Za závodníka je považováni:
a) Jezdec, který se včas registruje do závodů splněním všech výše popsaných náležitostí
b) Jezdec, kterému nebrání v účasti v závodu zdravotní stav
c) Jezdec, který má vhodné vybavení
11.2.
Pouze účastníci závodu a vedoucí klubů mohou na plochu skateparku.
11.3. Jezdec má právo nahlédnout do POV po vyhlášení výsledků.

článek 12
Provinění závodníků
12.1.
Přestupky proti ustanovením tohoto SŘ, Kodexu skateboardisty a ostatním platným normám a nařízením řídících orgánů a řídících orgánů soutěží budou trestány v rámci disciplinárního řízení (Discipliinární řád je samostatným dokumentem dostupným na www.czechskateboarding.cz) dle povahy:
a) výtkou za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, ale nenarušují její regulérnost. Výtku mohou řídící orgány soutěží ukládat v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto SŘ s ohledem na závažnost přestupků.
b) Soutěžními důsledky, tj. diskvalifikace jezdce ze závodu za závažné porušení řádů a směrnic, kterými byla porušena regulérnost soutěže (zároveň z reprezentace, pokud se to jezdce týká)
c) Vyloučením jezdce z celé série (zároveň z reprezentace, pokud se to jezdce týká)
d) Vyloučení jezdce z ČAS

článek 13
Hodnocení výsledků v soutěžích
13.1.
Výsledky závodu mají ve své kompetenci rozhodčí viz výše.
13.2.
Po každém kole závodu jsou překontrolovány a vyhlášeny
13.2.
Celkové výsledky a průběžné pořadí ČSP jsou do 2 pracovních dní od závodu jsou dostupné na www.czechskateboarding.cz. článek 17
Námitky
13.1.
Námitky je možné podat zpravidla po nahlédnutí do POV po vyhlášení výsledků závodu.
13.2.
Námitky podané proti technickým chybám rozhodčích nemohou mít vliv na změnu výsledku dosaženého ve skateparku, pokud jiným nezávislým orgánem nebyl rozhodčím prokázán úmysl ovlivnit výsledek.
13.3.
Námitku proti výsledkům závodu může jezdec podat písemně a doručeno na elektronickou adresu info@czechskateboarding.cz do 3 pracovních dnů od seznámení se z výsledky ať už na místě či na www.czechskateboarding.cz. musí z něj být patrno, kdo jej činí, které věci se týká a co sleduje. Strana, proti které námitka směřuje, může zaslat na elektronickou adresu příslušného orgánu řídícího soutěž vyjádření k námitce do 3 dnů od podání námitky.
13.5.
Námitky musí splňovat tyto obsahové náležitosti:
a) označení orgánu, kterému se podávají
b) jméno, příjmení a adresu podávajícího
d) označení závodu či předmětné skutečnosti, proti které se podávají námitky
e) označení důvodů námitek
f) označení důkazů (svědků, listin, apod.)
g) krátký popis případu
h) uvedení, jaký výsledek námitkového řízení se očekává
i) podpis
13.6.
Rozhodnutí o bezvadné námitce vydá řídící orgán soutěže do 14 dnů ode dne podání námitky. Rozhodnutí o námitce doručí řídící orgán soutěže oběma stranám na elektronickou adresu, z níž námitku poslali nebo se k ní vyjádřili. 17.9. Společná ustanovení k námitkovému řízení
a) Námitky lze vzít zpět (odvolat) nejpozději před zahájením jejich projednávání, tj. 6 pracovních dnů od doručení na elektronickou adresu.
b) Pokud se zjistí, že námitky jsou založeny na úmyslně nepravdivých údajích, bude takové jednání potrestáno disciplinárně.

článek 14
Odvolání
14.1.
Odvolání proti rozhodnutí, které vydal řídící orgán soutěže, je možno podat elektronicky na stejnou adresu jako byla dodána stížnost
14.2.
Odvolání je nutno podat do 7 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí.
14.3.
V odvolání musí být jasně specifikováno, proč závodník nesouhlasí s rozhodnutím řídícího orgánu.
14.4.
Odvolání bude řešit VV ČAS a vyrozumění podá do 7 pracovních dnů od obdržení.

článek 15
Závěrečné ustanovení
Tento SŘ byl schválen na zasedání Výkonného výboru dne 24.1.2020 a nabývá platnosti 16.2.2020.