Registrační řád

REGISTRAČNÍ ŘÁD
ČESKÁ ASOCIACE SKATEBOARDINGU


 

 §1. Úvodní ustanovení

Tento Registrační řád České asociace skateboardingu. (dále jen “ČAS“) vychází z platných stanov ČAS a stanovuje bližší podmínky registrace členů v souladu se Stanovami ČAS a vzniku jejich členství v ČAS. Veškeré změny, mající vliv na registraci členů ČAS a členů Klubů musejí být provedeny v souladu s tímto Registračním řádem 


 

§2 Definice členství v ČAS

1. Česká asociace skateboardingu sdružuje sportovní kluby, individuální členy s oddílovou příslušností a jednotlivce (fyzické osoby), jejichž hlavní náplň činnosti je skateboarding v závodní i nezávodní formě a kteří splňují podmínky uvedené ve Stanovách ČAS. 

2. Členem ČAS jsou: a) sportovní oddíly, osoby s právní subjektivitou, tj. spolky ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. nebo právnické osoby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., pokud mají předmět činnosti související s posláním ČAS (dále jen "Klub"), b) fyzické osoby, které nejsou členy Klubu (dále jen "Jednotlivec"). 

3. ČAS dále registruje členy Klubů, fyzické osoby a Jednotlivce dle jednotlivých rolí: a) registrovaný člen - každá fyzická osoba je automaticky registrována bez ohledu na to, zda má některou z níže uvedených rolí, b) trenér – fyzická osoba, která splní kvalifikační podmínky dle směrnice pro kvalifikaci trenérů, c) rozhodčí - fyzická osoba, která splní kvalifikační podmínky dle směrnice pro kvalifikaci rozhodčích, d) funkcionář – fyzická osoba, která je určena klubem pro komunikaci a administrativní spolupráci mezi klubem a ČAS, f) ostatní – v případě administrativní potřeby je možné zavést i další role. 

4. Člen jednoho Klubu nemůže být registrován současně jako člen jiného Klubu. Členové Klubů a Jednotlivci mohou mít jednu nebo více rolí současně. 

 

§3 Registrace člena ČAS a člena Klubu, vznik členství v ČAS 

1. Ke členství Jednotlivce se lze přihlásit prostřednictvím online formuláře na adrese www.czechskateboarding.cz.
2. Ke členství Klubu se lze přihlásit prostřednictví elektronického kontaktu na Předsedu ČAS.
3.Členství vzniká okamžikem vydání souhlasného stanoviska předsednictva ČAS. Odmítnutí členství musí být řádně zdůvodněno.
4. ČAS vede seznam členů, který je k dispozici příslušným státním úřadům, interním potřebám a ke komunikaci se členy. Za vedení seznamu členů odpovídá Předseda ČAS. Členové spolku jsou povinni bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky sdělit ČAS změnu jakýchkoliv údajů uvedených o nich v seznamu členů. Člen spolku dává společně se souhlasem se zněním stanov i souhlas s uvedením poskytnutých údajů do seznamu členů ČAS a s jejich zpřístupněním orgánům ČAS. Administraci seznamu a veškerých změn provádí sekretář ČAS ve spolupráci s funkcionáři Klubů a Jednotlivci. 

§5 Zánik členství v ČAS a zánik registrace člena Klubu 

1. Členství Klubů a Jednotlivců v ČAS zaniká:
a. vystoupením,
b. vyloučením,
c. zánikem právnické osoby,
d. úmrtím,
e. zánikem členství pro neplacení členských poplatků,
f. u Jednotlivců vznikem členství v Klubu
2. Základní pravidla zániku členství jsou uvedena ve stanovách.
3. Při vystoupení člena, zašle člen oznámení o ukončení členství do sídla ČAS nebo elektronicky na Předsedu ČAS. Oznámení o ukončení členství v ČAS obsahuje zejména:
a. jméno fyzické osoby nebo název Oddílu,
b. adresu bydliště nebo sídlo,
c. podpis, pokud jde o vystoupení jednotlivce mladšího 18 let, je nutné doplnit i souhlas rodiče, v případě oddílu podpis oprávněné osoby.
4. Vzor oznámení o ukončení členství je přílohou tohoto Registračního řádu.
5. Vyloučení člena musí být řádně zdůvodněno.
6. Registrace člena Klubu v ČAS zaniká:
a. vystoupením člena z Klubu, za který byl registrován, na základě vlastního návrhu
b. ukončením registrace na návrh Klubu, pokud je v ukončení v souladu se stanovami Klubu,
c. rozhodnutím předsednictva ČAS,
d. úmrtím,
e. vznikem členství v ČAS jako Jednotlivec
7. Při vystoupení, ukončení registrace, nebo vzniku členství v ČAS jako Jednotlivec zašle registrovaný člen (popř. Klub) oznámení o zániku registrace do sídla ČAS nebo elektronicky na Předsedu ČAS
8. Zánik registrace člena Klubu rozhodnutím předsednictva ČAS musí být řádně zdůvodněno. V takovém případě se postupuje obdobně jako při vyloučení člena ČAS. 

§6 Společná a závěrečná ustanovení 

1. Tato Směrnice byla schválena předsednictvem 24.1.2020 a nabývá platnosti od 16.2.2020.  

ŽÁDOST O UKONČENÍ ČLENSTVÍ VE SPOLKU Česká asociace skateboardingu  z. s.

Jméno a příjmení:___________________________________________________Adresa:______________________________________________________________ Žádám o zrušení členství ke dni:_____________________________________

Jako člen Česká asociace skateboardingu  z. s. se sídlemŠternova 12, Praha 5, 15800 (dále jen ČAS), ve smyslu ustanovení §5 Zánik členství v ČAS a zánik registrace člena Klubu registračního řádu ČAS svobodně a dobrovolně žádám o zrušení mého členství v ČAS a o výmaz ze seznamu členů.

Zrušení členství je účinné ke dni, kdy Výkonný výbor tuto žádost vezme na vědomí, obvykle první čtvrtek měsíce, po měsíci ve kterém je žádost podána.

Beru na vědomí, že k tomuto dni přestávám být členem ČAS

a zanikají tím současně moje práva a povinnosti spojené s členstvím ve ČAS.

V

dne:

Podpis:

_______________________

 

_______________________

 

________________________

 

Podpis zákonného zástupce: ________________________