Přestupní řád

Přestupní řád České asociace skateboardingu z.s. (dále jen ČAS z.s.)

Základní ustanovení

článek 1

1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti členů členských klubů České asociace skateboardingu z.s. (dále jen člen). Vztah člena ke klubu není tímto přestupním řádem blíže upravován.

článek 2

Účastníky přestupního řízení jsou:

1. člen

2. klub, v němž je člen registrován (dále jen "mateřský klub"), toto neplatí, pokud je člen tzv. "volným členem"

3. klub, do něhož člen hlásí přestup (dále jen "nový klub")

článek 3

O změnách klubové příslušnosti rozhoduje sám člen, který musí s tímto seznámit mateřský klub, nový klub a sekretáře ČAS.

článek 4

Přestupy se podávají v přestupném období před zahájením jarní závodní sezóny (zpravidla před prvním závodem série ČSP) a po ukončení závodní sezóny (zpravidla po konání posledního závodu série ČSP)

II.

Náležitosti žádostí o přestup

článek 5

1. Člen, který žádá o přestup, je povinen řádně vyplnit tiskopis "Přestupní lístek". Tiskopis vyplní, hůlkovým písmem a čitelně. Na přestupním lístku musí být vyjádření a podpis zástupce mateřského klubu, dle podpisového vzoru na soupisce. Členvyplněný tiskopis vlastnoručně podepíše a uvede datum.

2. Člen požádá mateřský klub, aby se vyjádřil k jeho žádosti o přestup. Klub je povinen se k žádosti vyjádřit (souhlasím – nesouhlasím).

3. Vyplněný tiskopis včetně dalších náležitosti doručí emailem na zasedání sekretáři ČAS z.s. ve formě scanu a ve formě přílohy .doc. Do kopie přidá zástupce mateřského klubu a nového klubu.

4. Mateřský klub i nový klub sekretáři potvrdí emailem své stanovisko, poté sekretář provede změnu.

III.

Rozhodování o přestupu

článek 6

1.     ČAS z.s. žádost o přestupu neprojedná:

a.     byla podána mimo stanovené přestupní období (článek 4, odst.1)

b.     byla podána z jiného než mateřského klubu

c.      nemá některou ze stanovených náležitostí (článek 5)

d.     pokud některý z klubů není seznámen s touto okolností

2. ČAS z.s. žádost o přestup schválí:

1. mateřský klub souhlasí s přestupem

3. přes nesouhlas mateřského klubu, jedná-li se o opakovanou žádost do téhož klubu po uplynutí 3 měsíců.

IV.

Oznamování rozhodnutí

článek 7

1. Veškeré projednané přestupy budou uveřejněny v klubové soupisce kterou na požádání vydá ČAS z.s. a mateřský klub člena

V.

Odvolání proti rozhodnutí ČAS z.s.

článek 8

1. Účastník přestupního řízení (článek 2) se může proti rozhodnutí ČAS z.s. odvolat písemně do 15 dnů od doručení rozhodnutí k ČAS z.s.

2. Odvolání nemá odkladný účinek.

VI.

Ustanovení společná a závěrečná

článek 9

1. Každá žádost o přestup musí být předána ČAS z.s. se všemi náležitostmi samostatně. Hromadně žádosti ČAS z.s. neprojednává.

2. V přestupním řízení se neuznávají žádné závazky ze smluv o přestupech mezi kluby. Veškeré změny registrace musí být provedeny výhradně podle přestupního řádu.

článek 11

1.     Výklad tohoto řádu je oprávněna provádět pouze ČAS z.s.

 

 

 

Přestupní listek mezi členskými kluby České asociace skateboardingu z.s.

Příjmení                        ………………………………………………………………………….

Jméno                          ………………………………………………………………………….

Datum narození             ………………………………………………………………………….

Mateřský klub:               ………………………………………………………………………….

Nový klub:                     ………………………………………………………………………….

Důvod přestupu (není povinný): ………………………………………………………………………….

Podpis člena:                ………………………………………………………………………….

Vyjádření mateřského klubu: SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM

Podpis zástupce mateřského klubu: ………………………………………………………………………….

V ………………………………………… Dne …………………………………………..